مقاله اصول مدیریت دولتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله اصول مدیریت دولتی

دانلود مقاله اصول مدیریت دولتی

مقدمه‎ ‎
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از ‏خصیصه های‎ ‎بارز تمدن بشری است‎ .
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی ‏و‎ ‎ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و‎ ‎توسعه‎ ‎این سازمانها افزوده می شود .بدیهی‎ ‎است هر ‏سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با ‏توجه به ساختارش نیازمند‎ ‎نوعی مدیریت است . یکی از ‏پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب ‏حاکم شدن‎ ‎مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای‎ ‎اقتصادی و‎ ‎تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا ‏درست قلمداد میکند. که برای فرد‎ ‎یا افرادی بیشترین ‏خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک ‏درستی یک عمل‎ ‎نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل‎.

تعریف مدیریت‎ ‎
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی‎ ‎وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع ‏وامکانات هدایت و کنترل است که برای‎ ‎دستیابی به ‏اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول ‏صورت می گیرد‎.
واقعا‎ ‎باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر ‏میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد‎ ‎علمی است و آیا مدیریت ‏علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق ‏مدریت‎ ‎آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید ‏آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا‎ ‎گرفته می شود ‏علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن ‏اندوختها در شرایط‎ ‎گوناگون می شود هنر مدیریت می ‏نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر‎ ‎توانستن‎ .»

نظریه نقشهای مدیریتی‎ ‎
جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است‎ ‎اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد ‏باید ملاحظه نمود و بر پایه‎ ‎چنین ملاحظاتی فعالیتها یا ‏نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس‎ (adizes ) ‎با مطالعه‎ ‎مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ‏ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی‎ » ‎را لازم میداند هر یک از این ‏نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم ‏اجتماعی‎ ‎ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه ‏بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و‎ ‎بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده ‏سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند‎ . ‎که شامل ‏خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ‏ساختاری ، اطلاعاتی ، تصمیم‎ ‎گیری و‎ ‎تکنولوژی‎ ‎اقتصادی ‏است . ادریزس این چنین‎ ‎استدلال می کند که به طور ‏کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری ‏غلط‎ ‎نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی ‏عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب‎ ‎کننده باشد. هر مدیری ‏با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به ‏درجاتی از‎ ‎مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل ‏یک هرم است که در پایین ان عالی ،در وسط‎ ‎میانی ، در ‏بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان ‏بسیارشلوغ است و مراجعه‎ ‎مکرر افراد موجب انقطاع ‏کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت ‏وامد‎ ‎باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص ‏تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی‎ ‎کوتاه مدت طرح ‏ریزی کنند‎.
مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا‎ ‎گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و ‏نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی‎ ‎و مدیران ‏عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ‏،اماده کردن اطلاعات‎ ‎برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای ‏مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و ‏جهت‎ ‎دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت ‏عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی‎ ‎و میانی موفق ‏بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و ‏درباره موضوعات‎ ‎و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به ‏تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با‎ ‎همکاران یا ‏افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست ‏می گذرانند‎ .
هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به ‏کارگیری توانایهای ذهنی برای‎ ‎ایجاد یک فکر یا مفهوم ‏جدید تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ ‏باسازی‎ ‎سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یاـ ‏وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول این‎ ‎اهداف ‏انجام می شود‎ .
ماکسیم گورکی می گوید :اگر کار تفریح باشد زندگی ‏لذتبخش‎ ‎است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است‎ .


قیمت : 4500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات