سری اول آموزش ابتدایی شطرنج٫ آشنایی با حرکت مهره ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

پاورپوینت آموزش شطرنج

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... سری اول آموزش ابتدایی شطرنج٫ آشنایی با حرکت مهره ها - پاورپوینت آموزش شطرنج

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پاورپوینت آموزش شطرنج Powerpoint ppt چکیده محتوای فایل شروع بازی سیسیلی: این دفاع درسال 1594 به وسیله ی پولریو مولف وشطرتج باز نامی قرن 16 ایتالیا اراده گردید . براساس منابع دیگر کاررا یکی دیگر از شطرنج بازان نامی ایتالیا در سال 1517 آن را ابداع کرده است . وچاکوب سارات (قرن 19)این بازی را به نام زادگاه او نام نهاد یکی از مهم ترین شروع بازی هاست که هر شطرنج باز باید فول باشد چرا ؟ اولا : اگر سیاه شدید وسفید جلوی شما e5بازی کرد حتما سیسیلی می رویم . دوما:اگر شما شروع بازی های e5 را دنبال می کنید ممکن است سیاه در جلوی شما سیسیلی بازی کند وشما باید برآن مسلط باشید سوما : طبق آمار رسمی فیده شروع بازی سیسیلی در بین بازی های در مقابل حرکت E5با آمار 54%بیشترین طرفداررا دارد . پس باهم می کوشیم تا تمامی آن را به خوبی مورد بررسی قرار بدهیم فهرست معرفی دفاع سیسیلی شونینگن شاخه ی اصلی دانلود نسخه ی کامل بسته دراگون

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

اصول بازی شطرنج

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... سری اول آموزش ابتدایی شطرنج٫ آشنایی با حرکت مهره ها - اصول بازی شطرنج

خلاصه ای از توضیحات
دانلود مقاله اصول بازی شطرنج Chess paper pdf ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺒﺘﺪی ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺑـﺎزﯾﮑﻦ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻓـﻪ ای را در ﭘـﯽ داﺷﺘﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﯿﺴﺮ اﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺮد ؛ ﻨﺼﻮ در ﻏﯿﺮ اﯾ ر ت ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺒﺘـﺪی ﺑـﺮای اﮔـﺎﻫﯽ از اﯾـﻦ اﺻـﻮل و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ببرد. اﻣـﻮزش ﻫـﺎی ﺣﺮﻓـﻪ ای ﺷـﻄﺮﻧﺞ در واﻗـﻊ ﯾﮏ راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫ ﯽ ﻣﻔ ﺑﺎ ﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻮل اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻄﺮﻧﺞ آﺷـﻨﺎ ﻣﯽ د ﺳﺎز . ﺑ ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ آﺷـﻨﺎ ﻧﮕﺮدﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﯿﭽﮕـﺎه ﻋـﺼﺎره ی اﺻـﻠﯽ ﺑـﺎزی را درک ﺑ ﻧﮑﺮده و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖا ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺳﺖ ﺗﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻔﮑﺮ .ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ی ﺳـﺎزﻧﺪه ی ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻓﺮاد در ردهﻫﺎ ﺳﻨﯽ ی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﮐـﺴﺐ ، اﻃﻼع ﻧﻤﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻦ ﻋﻮام ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻓﻨـﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼ ش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺪ ﮔﻮﺷﻪ ای از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﺟﺒﺮان نماید. 1- ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش دهید ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﺷﺮوع ﺑﺎزی ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻗﻠﻌﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎه . ﮔﺸﺎﯾﺶ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣـﻞ می شود که ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻮارﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رخ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد . ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮد را زودﺗﺮ به پایان رساند از ابتکار عمل برخوردار خواهد بود . اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﮐﺎت ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات